Tư vấn Thiết kế - Thi Công công trình cơ điện
Tư vấn Thiết kế - Thi Công công trình điện tàu thủy
Sản xuất tủ bảng điện tàu thủy, công nghiệp, dân dụng
Kinh doanh vật tư, thiết bị điện
Kinh doanh cáp tàu thủy, cáp công nghiệp, dân dụng
Tư vấn - Thiết kế - Thi công - Cung cấp vật tư Công trình Chiếu sáng
Đối tác của các nhà sản xuất thiết bị điện lớn

Điện tàu thuỷ

Điện tàu thuỷ,Điện tàu thuỷ, chuyên kinh doanh và cung cấp Điện tàu thuỷ ,Cáp 0.6/1.0KV (FR-)DPYC(S) của TMC Hàn Quốc, cáp điện 2 lõi cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 0.6/1.0KV DPYCS 2x1.5,cáp điện 2 lõi cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 0.6/1.0KV DPYCS 2x2.5,cáp điện 2 lõi cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 0.6/1.0KV DPYCS 2x6,cáp điện 2 lõi cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 0.6/1.0KV DPYCYS 2x2.5,cáp điện 2 lõi chống cháy cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 0.6/1.0KV FR-DPYC 2x1.5,cáp điện 2 lõi chống cháy cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 0.6/1.0KV FR-DPYC 2x2.5,cáp điện 2 lõi chống cháy cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 0.6/1.0KV FR-DPYC 2x6,,Cáp 0.6/1.0KV SPYC(YS) của TMC Hàn Quốc, cáp điện đơn bọc lưới cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 0.6/1.0KV SPYC 1x2.5,cáp điện đơn bọc lưới cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 0.6/1.0KV SPYC 1x6,cáp điện đơn bọc lưới cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 0.6/1.0KV SPYC 1x10,cáp điện đơn bọc lưới cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 0.6/1.0KV SPYC 1x16,cáp điện đơn bọc lưới cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 0.6/1.0KV SPYC 1x25,cáp điện đơn bọc lưới cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 0.6/1.0KV SPYC 1x35,cáp điện đơn bọc lưới cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 0.6/1.0KV SPYC 1x50,cáp điện đơn bọc lưới cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 0.6/1.0KV SPYCYS 1x2.5,,Cáp 250V TTYC(S) của TMC Hàn Quốc, cáp điện thoại cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 250V TTYC 0.75x1 P 2 lõi,cáp điện thoại cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 250V TTYC 0.75x1 T 3 lõi,cáp điện thoại cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 250V TTYC 0.75x2 P 4 lõi,cáp điện thoại cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 250V TTYC 0.75x4 P 8 lõi,cáp điện thoại cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 250V TTYC 0.75x7P 7 cặp 14 lõi,cáp điện thoại cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 250V TTYCS 0.75x1 P 2 lõi,cáp điện thoại cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 250V TTYCS 0.75x1T 3 lõi,cáp điện thoại cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 250V TTYCS 0.75x4 P 8 lõi,cáp điện thoại cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 250V TTYCS 0.75x7P 14 lõi,cáp điện thoại cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 250V TTYCYS 0.75x1 P 2 lõi,cáp điện thoại cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 250V TTYCYS 0.75x1Q 4 lõi xoắn,cáp điện thoại cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 250V TTYCS 0.75x1Q 4 lõi xoắn,cáp điện thoại cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 250V TTYCYS 0.75x4 P 4 cặp 8 lõi,cáp điện thoại cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 250V TTYCS 0.75x4 P 4 cặp 8 lõi,cáp điện thoại cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 250V RG 10 - U,cáp điện thoại cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 250V RG 10 - UY,cáp điện thoại cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 250V RG 12 - UY,cáp điện thoại cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 250V RG - 8U,cáp điện thoại cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 250V RG 12 - U,,Cáp FA/FR-MPYC(Y) của TMC Hàn Quốc, cáp điều khiển cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc chậm cháy 2 lõi FA-MPYC 2x1,cáp điều khiển cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc chậm cháy 4 lõi FA-MPYC 4x1,cáp điều khiển cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc chậm cháy 5 lõi FA-MPYC 5x1,cáp điều khiển cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc chậm cháy 5 lõi FA-MPYC 5x1.5,cáp điều khiển cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc chậm cháy 7 lõi FA-MPYC 7x1,cáp điều khiển cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc chậm cháy 7 lõi FA-MPYC 7x1.5,cáp điều khiển cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc chậm cháy 12 lõi FA-MPYC 12x1,cáp điều khiển cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc chậm cháy 19 lõi FA-MPYC 19x1,cáp điều khiển cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc chậm cháy 27 lõi FA-MPYC 27x1,cáp điều khiển cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc chậm cháy 7 lõi FA-MPYCY 7x1,cáp điều khiển cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc chậm cháy 12 lõi FA-MPYCY 12x1,cáp điều khiển cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc chống cháy 2 lõi FR-MPYC 2x1,cáp điều khiển cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc chống cháy 2 lõi FR-MPYCY 2x1,cáp điều khiển cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc chống cháy 4 lõi FR-MPYC 4x1,cáp điều khiển cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc chống cháy 7 lõi FR-MPYC 7x1,cáp điều khiển cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc chống cháy 7 lõi FR-MPYCY 7x1,cáp điều khiển cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc chống cháy 12 lõi FR-MPYC 12x1,cáp điều khiển cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc chống cháy 19 lõi FR-MPYC 19x1,,Cáp 250V MPYCY của TMC Hàn Quốc, cáp điều khiển dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 2 lõi 250V MPYCY 2x1.0,cáp điều khiển dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 4 lõi 250V MPYCY 4x1.0,cáp điều khiển dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 7 lõi 250V MPYCY 7x1.0,cáp điều khiển dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 2 lõi 250V MPYCYS 2x1.0,cáp điều khiển dùng cho tàu thủy tàu biển hàng hải của hãng TMC Hàn Quốc 2 lõi 250V MPYCYS 7x1.0,,Cáp 250V MPYCS của TMC Hàn Quốc,cáp,điện,tàu thuỷ,tàu biển,hàng hải,TMC,Hàn Quốc,Korea,nhiều lõi,điều khiển,bọc lưới,multiple cores,control,shield,for ship,marine,sea,,Cáp 250V MPYC của TMC Hàn Quốc,cáp,điện,tàu thuỷ,tàu biển,TMC,Hàn Quốc,Korea,nhiều lõi,MPYC,tín hiệu,electric cable,for ship,marine,muliple cores,,Cáp 0.6/1.0KV (FR-)TPYCY của TMC Hàn Quốc,cáp,điện,tàu thuỷ,tàu biển,TMC,Hàn Quốc,Korea,chống cháy,3 lõi,electric cable,for ship,marine,3 cores,fireproof,,Cáp 0.6/1KV FA-TPYC của TMC Hàn Quốc,cáp,điện,tàu thuỷ,tàu biển,hàng hải,TMC,Korea,FA TPYC,3 lõi,chống cháy,fireproof,electric,cable,for ship,sea,3 cores,Hàn Quốc,,Cáp 0,6/1KV TPYC của TMC Hàn Quốc,cáp,điện,tàu thuỷ,hàng hải,TMC,Hàn Quốc,TPYC,3 lõi,electric,cable,for ship,sea,marine,3 cores,Korean,TPYC,FR TPYC,

 
 
Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á